سمپاش زنبه اي برقي

Electric barrow sprayer

- الكترو موتور تك فاز و سه فاز

- قدرت الكترو موتور 5/5-3 اسب بخار

- شاسي مقاوم ثابت و متحرك ( چرخدار )گروه: سمپاش زنبه ای(موتوری،برقی)


سمپاش زنبه اي برقي