#نام محصولعکسجزییات
1سمپاش چرخدار موتوري (فرغونی)جزییات
2سمپاش چرخدار برقی (فرغوني)جزییات