#نام محصولعکسجزییات
3سمپاش زنبه اي موتوريجزییات
4سمپاش زنبه اي برقيجزییات