تاریخچه
زیبا گلپاش در سال 1375 با مدیریت آقای محمد رضا رضایی فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و دارای:
-مجوز فعالیت صنعتی از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان
-دارای تأییدیه از مرکز آزمون ماشین های کشاورزی
-عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان
-و عضو انجمن همگن ماشین ساز می باشد.