سمپاش پشت تراكتوري

Tractor mounted sprayer

-  پمپ در انواع مختلف ، فشار قوي و رگلاتور مخصوص پمپ

- فشار پمپ 40 بار 30 ليتر ، 40 بار  -50 ليتر ، 70 بار - 90 ليتر

- مخزن 600-400 ليتري پلي اتيلن

- داراي آب پركن مخزن به طول و ارتفاع 6-4 متر از مخزن سمپاش

- بوم 10-8 متري داراي 16 و 20 نازل

- قابل استفاده با شيلنگ و لانس

- شاسي مقاوم از نبشي ، ناوداني ، پروفيل استاندارد

- قابل استفاده از يك الي سه لانس همزمان جهت سمپاشي

- قابل نصب شيلنگ جمع كن متحرك

- شيلنگ در طو ل هاي مورد نياز

- لانس سراميكي ،‌ برنجي و پليمر در مدل هاي شاخه اي ، تفنگي ( قابل تنظيم نحوه پاشش )

- گاردان در طول هاي مورد نياز


گروه: سمپاش پشت تراكتوري


سمپاش پشت تراكتوري